รู้จักกองคลัง :
ยุทธศาสตร์กองคลัง
บุคลากรกองคลัง
หนังสือสั่งการ
สำนักงานเหรัญญิกการฌาปนกิจฯ
 
ดาวน์โหลด :
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
คู่มือการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
บบฟอร์มการชำระเงินฌาปนกิจฯ
ข้อมูลต่างๆ ในระบบ GFMIS
ระเบียบการคลัง การเงิน พัสดุ และอื่นๆ
ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖)
   
Link ที่น่าสนใจ :
ตรวจสอบเงินบำนาญจ่ายตรง
รหัสเบิกเกินส่งคืนบำนาญ
รหัสเบิกเกินส่งคืน ขรก. / ลูกจ้าง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
   
หน่วยงานภายในกรม :
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
ศูนย์สารสนเทศฯ
สถาบันการพัฒนาชุมชน
สำนักพัฒนาทุนฯ
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักตรวจราชการ
กองประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ
 
  หนังสือสั่งการ ประจำปี ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
หนังสือสั่งการประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕