ตัวอย่างการบันทึกรายการในระบบ GFMIS


ตัวอย่าง  Excel  Loader

การเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ
การเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนจ่ายตรง
การเบิกเกิน-ส่งคืนบำนาญจ่ายตรง
 :: การบันทึกรับเงิน บช.01
ประเภทเอกสาร BD
 :: การบันทึกการส่งเงิน นส.02-1
ประเภทเอกสาร R6
 :: การบันทึกลดค่าใช้จ่าย บช.01
ประเภทเอกสาร BE

[ Click ]
 :: การบันทึกรับเงิน บช.01
ประเภทเอกสาร BD
 :: การบันทึกการส่งเงิน นส.02-1
ประเภทเอกสาร R6
 :: การบันทึกลดค่าใช้จ่าย บช.01
ประเภทเอกสาร BE

[ Click ]
 :: การบันทึกรับเงิน บช.01
ประเภทเอกสาร BD
 :: การบันทึกการส่งเงิน นส.02-1
ประเภทเอกสาร R6
 :: การบันทึกลดค่าใช้จ่าย บช.01
ประเภทเอกสาร BE

[ Click ]
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
เงินประกันสัญญา
เงินรายได้แผ่นดิน
 :: การบันทึกตั้งเบิกลูกหนี้ฯ ตามแบบ ขบ.02
ประเภทเอกสาร K1
 :: การบันทึกล้างลูกหนี้ฯ ตามแบบ บช.01
ประเภทเอกสาร G1
 :: การบันทึกรับคืนเงินสดตามแบบ บช.01
ประเภทเอกสาร BD

:: การบันทึกนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน นส.02-1
ประเภทเอกสาร R6
[ Click ]
 :: การบันทึกรับเงินตามแบบ นส.01
ประเภทเอกสาร RB
 :: การบันทึกนำเงินส่งคลังตามแบบ นส.02-2
ประเภทเอกสาร RX
 :: การบันทึกถอนเงินจากคลัง
ตามแบบ ขบ.03 ประเภทเอกสาร J0

:: การบันทึกจ่ายเงินตามแบบ ขจ.05
ประเภทเอกสาร PM

[ Click ]
 :: การบันทึกรับเงินตามแบบ นส.01
ประเภทเอกสาร RA
 :: การบันทึกนำเงินส่งคลังตามแบบ
นส.02-1 ประเภทเอกสาร R1

[ Click ]
แนวทางการบันทึกบัญชีเงิน OTOP
 :: แนวทางการบันทึกบัญชีเงินโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
( OTOP สสช.)

[ Click ]