รหัสต่าง ๆ ในระบบ GFMIS

ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
1
รหัสแหล่งของเงิน ปี 2554
2
รหัสกิจกรรมหลักงบกลาง ปี 2552
3
รหัสงบประมาณกลาง ปี 2556
4
รหัสศูนย์ต้นทุนในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
5
รหัสเงินฝากคลัง
6
รหัส GPSC และหมวดวัสดุ
7
ผังบัญชีมาตรฐาน เวอร์ชั่น 2551
8
รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน (ระบบรับและนำส่ง)
9
รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS
10
รหัส Z Bank